สภาพอากาศกับไม้ผล….จะอยู่กับมันอย่างไร

20160411_1420571461227180232

 

 

 

ปี 2559 เป็นปีที่ประเทศไทยประสบสภาวะแล้งที่รุนแรง ส่งผลกระทบกับการเกษตรในหลายพื้นที่ของประเทศ ภาพความเสียหายจากสวนผลไม้ที่ยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ ในช่วงชีวิตเราจะได้เห็นไม่บ่อยนัก สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างรุนแรงนี้เตือนให้เราต้องหันกลับมาสู่ความเข้าใจพื้นฐานของชีวิต คือ ความต้องการน้ำ และความต้องการน้ำของพืชแต่ละชนิด แต่ละช่วงชีวิต แต่ละพื้นที่ ล้วนมีความแตกต่างกัน ความจำเป็นพื้นฐานที่กล่าวถึงคือ การเข้าใจความต้องการใช้น้ำของพืชแต่ละชนิด การแสดงออกซึ่งการขาดน้ำ และการให้น้ำด้วยข้อมูลและการจัดการ จากการเรียนรู้จะนำไปสู่การปฏิบัติบนฐานของข้อมูลในแต่ละพื้นที่

f291cf39-5f3b-427c-a023-34314726dceb10fca64a-300b-4f12-ad50-55d1ef095e72

 

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ร่วมกับ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ได้ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปงสภาพอากาศต่อผลผลิตและคุณภาพของลำไยในภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2557 ซึงข้อมูลที่ได้มีความน่าสนใจมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเฉพาะถิ่น(Micro climate) เช่น ความชื้นในอากาศ ปริมาณความเข้มของแสง อุณหภูมิช่วงกลางวันและคืน เป็นต้น การทำงานเชิงลึกเช่นนี้ ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป และการตอบสนองของพืชในแต่ละสภาพ micro climate และนำมาสู่คำแนะนำให้เกษตรกรในการบริหารจัดการสวนทั้งในส่วนของการลดความเสี่ยงของพืช และการเตรียมปัจจัยพื้นที่ที่จำเป็น เช่น แหล่งน้ำขนาดเล็ก ระบบการส่งน้ำ และการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด(water efficiency) ด้วยการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด

งานวิจัยนี้ยังได้ศึกษา Crop water stress Index ด้วย Thermal sensor ประกอบกับการศึกษาการปิดเปิดปากใบ เพื่อเข้าใจกระบวนการที่พืชตอบสนองต่อการขาดน้ำ และวางแผนการพัฒนาระบบการติดตามการขาดน้ำของพืช ซึ่งอาจจะติดเซนต์เซอร์บน drone ในอนาคต

งานวิจัยนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ จะสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ประมาณปลายปีนี้ และรูปแบบการศึกษาน่าจะขยายผลสู่ไม้ผลชนิดอื่นๆได้

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s