AFITA (Asian Federation of Information Technology for Agriculture)

WCCA (World Congress of Computer for Agriculture) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจทำหน้าที่ในการเป็นเวทีกลางให้คนที่ทำงานในวิชาชีพด้าน ICT กับการเกษตรกับนักวิชาการเกษตรได้มาร่วมงานกันในการพัฒนา เครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรม ที่สนับสนุนภาคเกษตรในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการการผลิต คุณภาพมาตรฐานสินค้า บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การเชื่อมต่อระหว่างสังคมผู้บริโภคกับผู้ผลิต และการจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น WCCA มีมหาวิทยาลัยฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแกนกลาง ประกอบด้วย federation 4 federations คือ AFITA (Asian Federation of Information for Agriculture)  ประกอบด้วยประเทศสมาชิกในเอเซียและแปซิฟิค, EFITA ( European Federation of Information Technology for Agriculture) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกในยุโรป, INFITA (International Network for Information Technology for Agriculture), และ PANFITA ( Pan-American Federation of Information for Agriculture) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกในอเมริกาใต้ WCCA มีการประชุมทุกๆ 4 ปี

AFITA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1998 ที่เมือง Wakayama ประเทศญี่ปุ่น มีกลุ่มเครือข่ายร่วมจัดตั้ง ประกอบด้วย

 • Japanese Society of Agricultural Informatics.
 • Korean Society for Agricultural Information.
 • Chinese Society of Agricultural Information.
 • Thai Agricultural Information Network.
 • Indian Society of Agricultural Information Technology.
 • Indonesian Society for Agricultural Information

AFITA มีการประชุมทุกๆ 2 ปี หมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักที่เข้าร่วมจัดตั้งและนำประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกมาตั้งแต่แรก โดยเริ่มก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือด้าน IT เพือการเกษตรขึ้นที่เรียกว่า AIN (Agriculture Information Network) เป็นการเริ่มแนวคิดและการพัฒนา IT เพื่อการเกษตรจนถึงปัจจุบัน ในปี 2004 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม WCCA/AFITA 2004 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในครั้งนั้นสมเด็จพระเทพรัตนฯได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม

ในปี 2017 จะมีการประชุมรอบพิเศษ ณ สถาบัน IITB (Indian Institute of Technology Bombay, เมือง Mumbai ประเทศอินเดียและในปี 2018 จะมีการประชุมที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และในปี 2020 ได้มีการเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม

AFITA ให้ความสำคัญในเทคโนโลยี ICT เพื่อการเกษตรและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนักวิชาการด้านการเกษตรและ information technology ดังนี้

 • ICT convergence in agricultural industry
 • Modeling and simulation for agricultural production
 • Decision support system
 • ICT for water management
 • Internet of Things for agriculture
 • Precision agriculture and robotics
 • IT for post-harvest and food marketing
 • It convergence for livestock farm
 • GIS/RS for agriculture and natural science
 • Computer application and extension for farmers
 • Big data analysis for agriculture
 • Interdisciplinary agricultural information and communication technology

ประเทศไทยได้รับประโยชน์อะไรจาก AFITA

ด้วยภาคการเกษตรของประเทศกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงอันมีสาเหตุมาจาก

 • อายุเฉลี่ยของเกษตรกรไทยที่มากขึ้น
 • การขาดแคนแรงงานที่มีฝีมือในภาคเกษตร
 • ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น
 • ลูกหลานเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรต่อจากบิดามารดา
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่กระทบต่อการผลิตทางการเกษตร
 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยมากขึ้น
 • การขาดแคลนทรัพยากรในการผลิต เช่น น้ำ ในบางพื้นที่
 • ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
 • การปรับเปลี่ยนการผลิตจากพืชที่มีมูลค่าต่ำเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น จากข้าว เป็น ไม้หรือ ไม้ผล

ปัจจัยเหล่านี้ผลักดันให้มีความจำเป็นต้องใช้ information technology เข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรใหม่ เพื่อใช้แรงงานน้อยลง ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อบริหารต้นทุน โดยการจัดการการผลิตแบบแม่นยำมากขึ้น สิ่งที่ควรดำเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ประกอบด้วย

 1. นโยบายด้าน IT เพื่อการเกษตรที่ชัดเจนในอันที่จะสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ใช้ information technology เข้ามามีบทบาท
 2. การจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือในการวิจัยพื้นฐานด้าน IT เพื่อการเกษตรที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม แบ่งภาระงานตามความสามารถเพื่อสนับสนุนนโยบายในข้อแรกไปสู่การปฏิบัติ
 3. สนับสนุนครงการ start-up เพื่อขยายผลการวิจัยสู่การใช้งานจริงในภาคเกษตร
 4. สนับสนุนให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้าน IT กับการเกษตร สำหรับเกษตรกรรายย่อย หรือวิสาหกิจชุมชน ทำหน้าที่ให้บริการทั้ง Information services and Platform services (farm machinery)

ฐานความรู้และ cases study จาก AFITA จะช่วยให้ทราบแนวทางและการดำเนินการของประเทศอื่นในภูมิภาคและนำมาสู่การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ร่วมกัน ในอันที่จะทำให้การพัฒนา IT เพื่อการเกษตรของประเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทัดเทียมกับประเทศอื่น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s