SIGs เกษตร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการนวัตกรรมการวิจัยการบริการประเทศไทย (Service Research Innovation Thailand Administrate Committee)

คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการนวัตกรรมการวิจัยบริการประเทศไทย

กำหนดการประชุม SIG เกษตร

คลังสมองจากการประชุมกลุ่มที่ผ่านมา

Mind map จากเวที่ TH e-GIF4 เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นในกรณีภัยพิบัติจากน้ำท่วม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ภาพวงล้อของการเรียนรู้ระหว่างโจทย์ปัญหาในพื้นที่กับเทคโนโลยี

Smart Farm services in agriculture จากการประชุมวันที่ 17 มกราคม 2554

การทำงานกลุ่ม Geo-spatial services

Location based services นครปฐม

Rice cluster

การบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

การประชุมยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าวครั้งแรก

การประชุมกลุ่มคุณภาพ มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร

การประชุมกลุ่ม climate change กับผลกระทบต่อการเกษตร

Advertisements

One thought on “SIGs เกษตร

 1. ในการประชุม SRII เราได้ข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ แต่ละช่วงจะมีโครงสร้างต่างๆมากมาย ผมขอเสนอความคิดเห็นดังนี้
  -ทุกๆท่านในที่ประชุมถือว่าเป็นคณะกรรมการ
  -เสนอให้ตั้งคณะทำงาน(working group) ของแต่ละโครงสร้าง
  -คณะทำงานแต่ละโครงสร้างประชุมจัดทำแผนของแต่ละโครงสร้าง ทุกๆ ๒ สัปดาห์
  -ทุกๆ ๓ เดือน ให้ประชุมร่วมกัน เพื่อนำโครงสร้างของแต่ละคณะทำงานมาประกอบลงในต้นน้ำ-ปลายน้ำ
  -โครงสร้างใดมีส่วนเชื่อมกัน ขอให้คณะทำงานที่จะต่อเชื่อมกันส่งตัวแทนเข้ารับฟัง เสนอข้อมูลที่คณะทำงานของตัวเองได้กำหนดไว้หรืออื่นๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน
  -ตัวแทนของแต่ละคณะทำงานก็จะทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูล ให้รายละเอียดแก่คณะทำงานของตัวเอง
  -ในกรณีนี้คงต้องขอให้ทาง NECTEC ช่วยเป็นเลขาของแต่ละคณะทำงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว และเพื่อความคล่องตัวในการทำงานเมื่อต้องดูข้อมูลที่ต่อเชื่อมกัน

  เพื่อพิจารณา

  สุรชัย ซอปิติพร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s