รู้จักกัน

sf supply chain

Smart Farm เป็นหนึ่งใน Flagship ของเนคเทค ประกอบด้วยแนวทางการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์กับ 4 ด้านหลักทางการเกษตร ประกอบด้วย

 • การผลิต
 • คุณภาพมาตรฐาน
 • การจัดการความเสี่ยง
 • การจัดการความรู้

ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

stronger economy

จากการทำยุทธศาสตร์ ICT 2020 ในปี 2553 ทีมงาน Smart Farm ได้เข้าไปมีส่วนในการทเวที Smart Agriculture ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวยุทธศาสตร์ Stronger Economy ที่เน้นการพัฒนาการใช้สารสนเทศเพื่อการเกษตรและการบริการ

Logo Smart Farm

องค์ประกอบของ Smart Farm logo

 • re-(mind)set ปัจจัยของความสำเร็จอยู่ที่การ reset mindset ของคนที่เกี่ยวข้อง
 • co-creation ให้ความสำคัญของการร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์เดียวกัน
 • value proposition เชื่อมโยงคุณค่าของงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • scalability มีแนวทางขยายผลสู่รูปธรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

สามารถติดตามผลงานเดิมได้ที่

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูชีวิต Learn@be.wordpress.com

โครงการในปี 2554

 1. โครงการนำร่องระบบอัจฉริยะไหมไทย(Smart Thai Silk) ร่วมกับกรมหม่อนไหม
 2. โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห่วงโซ่การผลิตและการพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มกล้วยไม้ราชบุรี
 3. โครงการใช้เทคโนโลยี Image processing ในการวินิจฉัยโรคกล้วยไม้สกุลหวายอันเกิดจากเชื้อไฟท๊อปเทอร์ร่า
 4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและอำนวยความสะดวกในการบริการเกษตรกร ร่วมกับ ธกส.
 5. โครงการวิจัยเชิงนโยบายยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจงานวิจัยข้าว ร่วมกับ วช. สกว. สวก. กรมการข้าว
 6. โครงการศึกษาสภาพแวดล้อมของบ่อเลี้ยงปลาต่อการเติบโตของปลานิล ร่วมกับ กรมประมงและชมรมผู้เลี้ยงปลานิลบางหัก
 7. โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดการบริหารภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน(สทอภ.)
 8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเติบโตและผลผลิตข้าว(สทอภ. กรมการข้าว)
 9. โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยดินถล่ม(สทอภ. กรมพัฒนาที่ดิน)
 10. โครงการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน(อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ)

Smart Farm White Paper

Chapter 1: 20100906 WP-ch1-Intro-edited-1

Chapter 2: 20100905 WP-ch2-trend-implication 2

Chapter 3: 20100905 WP-ch3-smart farm

Chapter 4: 20110124-WP-chapter-4

Advertisements

One thought on “รู้จักกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s